IBM SPSS Ürün Ailesi

Öngörüsel analiz çözümleri istatistik ve veri madenciliğinin bileşiminden oluşmaktadır. Kurumsal sistemlerle entegrasyon aşamasında ise Karar Yönetimi bileşeni devreye girmektedir. Karar yönetimi aşamasında kurumsal analitik kütüphanelerin oluşturulması, modellerin çalışma sistematiğinin kurumun diğer bilgi sistemleri ile entegre edilmesi, modellerin sonuçlarının otomatik olarak izlenmesi ve gerektiğinde ilgili kişilerin modellerin sonuç güvenilirliği ile ilgili uyarılması söz konusudur.

Prediktif analitikler işimize dair stratejik kararlarımızı destekleyecek karar desteğini sağlarlar. Uygulama sonuçlarının ölçülebildiği, özellikle dinamik işleyişlerde öngörüsel analiz çalışmalarının yatırım geri dönüşünün yüksek olduğu deneyimlenmektedir.

Analitik model sonuçlarının, örneğin risk skorlarının, iş süreçlerine ve operasyonel sistemlere entegre edilmesi ile gerçek zamanlı, yaşayan bir öngörü sistemi oluşturulabilir ve iş birimleri efektif olarak desteklenebilir. Bazı durumlarda bu yaklaşımın uygulanması daha kolay olur. Örneğin belirli bir alandan elde edilen vergi gelirlerinin arttırılması için gerçekleştirilen bir analitik çalışmada prediktif model usulsüzlük olasılığı ile ilgili risk skoru yüksek olan durumların öngörülmesini sağlar ve denetime tabi tutulacak bu durumları içeren bir denetim listesi oluşur. Bu liste üzerinden gerçekleştirilen denetimler sonucu elde edilen sonuçlar ile geliştirilen modeller güncellenir ve model performansı arttırılır. Bazı durumlar daha çok karmaşıktır. Örneğin sigorta sektöründe risk yönetiminde modellerin sigorta poliçesi üzerinden ödeme yapılmadan önceki operasyonel sürece entegre edilmesi gerekir ki poliçe üzerinden bir ödeme talep edildiğinde usulsüzlük riski tahmin edilsin ve sistem hızlı inceleme, detaylı inceleme, normal vb. şeklinde risk durumunu dinamik olarak öngörsün.

Kurumsal Analitik süreç üç temel adımdan oluşur:

 • Analitik veri görünümlerinin oluşturulması Bu aşamada dört tip veri kullanılmaktadır.
  • Tanımsal Veriler: Bölgesel demografikler ve kişilere ait demografik veriler
  • Davranışsal Veriler: Kişinin ne aldığı, ne zaman aldığı, bir hizmete ne zaman ve neden ihtiyaç duyduğu gibi işlemsel kayıtların sağladığı veriler. Bir Telekom şirketi için bu veriler detaylı telefon görüşmeleri verisi olabilir. Bir bankanın kredi kartı birimi için ise müşterinin kart ile yaptığı harcamaların verisi olabilir.
  • Etkileşimsel Veriler: Bu veriler müşterilerinin o şirket ile hangi kanallardan etkileşim kurduğu ile ilgili verilerdir, örneğin kayıtlı müşterilerin web sitesi üzerinden yaptığı işlemler etkileşim verileridir. Bu veriler müşterilerin birbirleri ile olan etkileşimlerini de kapsar.
  • Tutumsal Veriler: İhtiyaçlar, tercihler, öncelikler, arzular, düşünceler ile ilgili veriler. Pazar araştırmaları yöntemleri ile toplanan örneğin müşteri memnuniyeti verileri, internet kanalının kullanımındaki tutumları ölçmeye yönelik “Eye Track” yöntemi ile toplanan veriler bu grupta yer alır.
 • Verinin analiz edilmesi ve oluşturulan prediktif modeller ile tahminlerin gerçekleştirilmesi. Müşterinin talep ettiği krediyi ödeme güçlüğüne düşüp düşmeyeceğinin tahmini, müşterinin bir pazarlama kampanyasına hangi olasılık ile olumlu yanıt vereceğinin tahmini, müşteri değer segmentinin belirlenmesi, vb.
 • Analiz sonuçlarına dayalı aksiyon alma
  • Karar yönetimi: Modellerinin, sonuçlarının iş kuralları(politika, özel uygulamalar, vb.) ile bütünleşmiş, farklı durumlarda farklı sonuçlar verecek şekilde kurgulanması, farklı durumlarda farklı modellerin doğrudan devreye alınması gereklidir.
  • Alınan kararların ve aksiyonların iş süreçlerinde uygun noktalarda devreye alınması ve operasyonel sistemlerin bu uygulamaları desteklemesi.

Verinin toplanması, birleştirilmesi ile başlayan bu süreç sürekli güncellenerek devam eden bir süreçtir. Belirli bir amaca yönelik olarak modeller oluşturulduktan ve dinamik uygulamada ilk sonuçlar alınmaya başlandıktan sonra elde edilen yeni veriler ile modellerin güncellenmesi, modellerin sonuç güvenilirliğinin sürekli izlenmesi, durumsal olarak farklı iş senaryolarında farklı modellerin otomatik olarak sonuç üretmesi sağlanmalıdır.

Bu kapsamda kurumların analitik süreçlerini baştan sona destekleyen IBM SPSS çözümleri 4 ana ürün ailesi altında toplanmaktadır.

Data CollectionIBM SPSS Data Collection ürün ailesi anket, pazar ve iş araştırmacıları için veri zenginleştirme noktasında kullanılan geniş kapsamlı bir veri toplama platformu sunar. Kurumsal Geri Bildirim Yönetim Platformu özelliği ile farklı kanallar üzerinden yapılan pazar ve anket araştırmaları sonucu müşteri, çalışan ya da vatandaşlardan elde edilen geri bildirimlerin incelenerek ve raporlanarak karar süreçlerinde kullanılmasına imkan verir.
StatisticsIBM SPSS Statistics, tüm istatistiksel analiz sürecini, verileri inceleme, veri manipülasyonu, hipotezleri kurma ve test etme, modelleme, değerlendirme, raporlama gibi baştan sonra tasarlayıp, kurgulayabileceğiniz geniş kapsamlı bir istatistik altyapısı sunmaktadır.
ModelingIBM SPSS Modeler, kod yazmaya gerek olmaksızın veri kaynaklarına erişim, modelleme öncesi veri hazırlık süreçleri, temel istatistiksel algoritmalardan ileri istatistiksel ve yapay zeka algoritmalarına kadar geniş bir kütüphanede içerisinde modelleme, raporlama ve sonuçların aktarılması adımlarını tek bir görsel ara yüz üzerinde sağlayan en gelişmiş veri madenciliği platformudur.
DeploymentIBM SPSS Collaboration and Deployment Services, kurumların analitik varlıklarını tek bir merkezden yönetip koruyacakları, farklı uygulamalar ile entegre edebilecekleri, çeşitli senaryolara göre otomatize edebilecekleri ve sonuçları anlık olarak ilgili kişiler ile paylaşabilecekleri gerçek zamanlı bir yönetim platformudur.